Befriend

Syfte och mål

Sedan 2017 arbetar vi med unga vuxna i problematiska situationer. Vi har lyckats förflytta individer genom våra hälsoaktiviteter - bli drogfria, fullfölja skola och komma ut i arbete. Vi ser ett behov av att utöka verksamheten till barn och unga. Genom projektet får vi möjlighet att utveckla vårt arbetssätt för att nå båda målgrupperna, barn och unga samt unga vuxna. Det kan behövas anpassning i lösningar och aktiviteter trots att utmaningarna är liknande de unga vuxnas. Projektet ger möjlighet att utveckla en skalbar metod för att ta vårt framgångsrika arbetssätt ut i landet.

Förväntade effekter och resuLtat

Den övergripande målsättningen för projektperioden är en testad, utvecklad och dokumenterad metod. De delmål som vi ser är kopplade till design-thinking-metoden med aktiviteter för:

- informationsinhämtning från målgruppen

- definiering av problemområden

- idégenerering av innehåll

- pilotprojekt för genomförande och testning

- förbättring, förändring och iteration av processen ovan

- dokumentation och handledningsmaterial

Det långsiktiga målet är att implementera metoden i de åtta län där Hej främling! har verksamhet, men även nya län och att sprida internationellt.

Projektet finansieras genom Vinnova - Sociala innovationer.

BeFriend.png